A A A

Ogłoszenie 1

loga
PTH WODPOL ul. E. Orzeszkowej35/37 97-200 Tomaszów Mazowiecki NIP 7731007339 REGON 590296851


Informujemy, że firma PTH Wodpol znalazła się na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, działanie III.3: rozwój b+r w przedsiębiorstwach, nr konkursu RPLD.03.03.00-3/11, nr złożonego wniosku WND-RPLD.03.03.00-00-015/11 dnia 30.06.2011


Tytuł projektu:
„Procesy membranowe w technologii uzdatniania wody”


Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, firma PTH WODPOL ogłasza rozpoczęcie postępowania konkursowego. Przedmiotem oferty jest wykonanie urządzenia do badania wytrzymałości mechanicznych urządzeń.

Opis urządzenia: Urządzenie będzie przeznaczone do badania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12295:2002. Badanie będzie polegało na zmianie ciśnienia w określonym przedziale czasowym, w odpowiednich cyklach. Badania będą prowadzone w zakresie:
 • powietrze/woda przy naprężeniu obwodowym 42MPa przy 20C
 • woda/woda przy naprężeniu obwodowym 5,7MPa przy 95C oraz 10,7MPa przy 80C


Podstawowe założenia:
 1. praca ciągła przez 24 godziny – badanie 165 godzin przy 80 i 95C 1C – obieg wody ciągły w płaszczu wodnym, grzałki 8 KW
 2. możliwość testowania CPVC 2 średnic po 3 próbki – obu średnic niezależnie z 2 zestawami hydropomp – w układzie siłownik pneumatyczny-siłownik hydrauliczny
 3. jednoczesne badanie CPVC i PVC
 4. świadectwa wzorcowania wydawane przez laboratoria posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji - PCA
 5. pomiar temperatury płaszcza wodnego – PT100 ze świadectwem wzorcowania
 6.  pomiar podawanego ciśnienia w próbkach – ciśnieniomierz oraz przetwornik ciśnienia ze świadectwem wzorcowania - na każdej średnicy elektroniczny wskaźnik ciśnienia
 7. wyłącznik automatyczny podczas awarii każdej ze średnicy jak również całego układu: - na każdej badanej średnicy zamontowane presostaty z elektrozaworami
 8. automatyczne uzupełnianie poziomu wody w płaszczu wodnym, powstałym podczas parowania wody
 9. zestaw na podnoszenie ciśnienia do 20 i 40 bar dla wody gorącej w płaszczu wodnym 95C, poprzez przekręcenie pokrętła regulującego ciśnienia podawanego powietrza z późniejszą automatyczną regulacją podtrzymującą zadane ciśnienie
 10.  zestaw na podnoszenie ciśnienia do 130 bar (a następnie do 200 bar – ciśnienie rozrywające) dla wody zimnej w powietrzu, poprzez przekręcenie pokrętła regulującego ciśnienia podawanego powietrza
 11. automatyczny pomiar czasu badania po osiągnięciu zadanego ciśnienia oraz czasu po którym nastąpi pęknięcie
 12. wykonanie ramy i wanny na gorącą wodę ze stali nierdzewnej wymiary wewnętrzne dla płaszcza wodnego powyżej grzałek: 1,0m x 0,4m x 0,8m (szerokość x głębokość x wysokość)
 13. odczyty pomiarów na panelu AKPiA
 14. oferta nie obejmuje uchwytów do badania próbek
 15. siłowniki 2 szt do podnoszenia pokrywy powyżej 45st do 65 st
 16. zawory ręczne do 200 atm odcinające każdą próbkę
 17. napełnianie próbek do CPVC wodą z wanny


Sterowanie elektryczne:
 1. Cały układ systemu można wyłączyć przyciskiem znajdującym się na pulpicie sterującym, ustawiając go w pozycji „0”, włączony system jest sygnalizowany podświetlonym przyciskiem w pozycji „1”
 2. Po przerwie prądu układ zacznie liczyć dalej czas jeśli temperatura w układzie woda/woda dla PVC nie spadnie poniżej zadanej temperatury minus histereza


Zabezpieczenia:
 1. wyłączenie układu podczas awarii pompy
 2. pęknięcia badanego elementu na wodzie gorącej


Wymagania techniczne, parametry badania:
 • badanie prowadzone będzie wg PN-EN ISO 15875 i PN-EN ISO 15876, gdzie oprócz rur i kształtek będą zastosowane komponenty takie jak: obudowy membran, przepływomierze
 • zakres średnic badanych rur i kształtek: d„ 20 mm do d„ 50 mm
 • urządzenie umożliwi równoczesne wykonanie badania na 2 zakresach średnic, po 3 próbki z każdego zakresu badanej rury
 • temperatura badania: (23 ±1) °C
 • granice ciśnienia badania: wg tablicy 1
 • czas trwania cykli: (30 ±5) cykli na minutę
 • liczba cykli 100 000


Tablica 1:
Lp. Cisnienie projektowe [bar] Górna granica ciśnienia badania [bar] Dolna granica ciśnienia badania [bar]
1 4 6,0 0,5
2 6 9,0 0,5
3 8 12,0 0,5
4 10 15,0 0,5
5 25 35,0 1,5


 • zakres średnic badanych przewodów elastycznych tj)w 8 mm do (j)w 50 mm
 • stanowisko powinno umożliwiać równoczesne wykonanie badania na 3 próbkach
 • temperatura badania: (90 ±1) °C
 • granice ciśnienia badania: dolna 5 bar, górna 70 bar (z możliwością zmiany wartości ciśnienia w podanym zakresie)
 • czas trwania cykli: 60 cykli na minutę
 • liczba cykli 100 000


Zastosowane przyrządy pomiarowe będą wyposażone w cyfrowe wyświetlacze oraz posiadać wyjścia prądowe (0-20 mA) umożliwiające przesyłanie danych pomiarowych do komputerowego systemu pomiarowego. W systemie tym zarejestrowane zostaną wszystkie mierzone wielkości w czasie badania, łącznie z kształtem sinusoidy zmian ciśnienia badania.
Na stanowisku, podczas badania trzech próbek, zastosujemy pomiar temperatury wody w każdej z nich oraz temperatury w komorze badawczej.
W celu spełnienia wymagań normy dotyczących dokładności pomiaru mierzonych wielkości, przy doborze przyrządów pomiarowych przyjmujemy błąd toru przesyłania danych do komputera, który wynosi 0,1%.
Stanowisko będzie zautomatyzowane w następującym maksymalnym zakresie: regulacji temperatury w komorze badania, odmierzania cykli zmian ciśnienia i regulacji jego nastawionej wartości, odmierzania liczby cykli oraz możliwości wykrycia powstałej nieszczelności w trakcie badania łącznie z zatrzymaniem próby.

Przy wyborze oferty firma będzie kładła główny nacisk na wydatkowanie środków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Wybór wykonawcy nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
 • 60% cena
 • 25% funkcjonalność
 • 15% serwis


Oferty powinny zawierać numer, nazwę oferenta, datę, dane osoby kontaktowej, nazwę i opis oferowanego produktu wraz z parametrami technicznymi, wartość netto oraz brutto, warunki płatności, okres ważności oferty, termin i warunki dostawy. Oferty winny być zgłoszone w formie pisemnej w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin wykonania zamówienia: 31.12.2012r

Beneficjent może zmienić warunki udzielenia zamówienia lub unieważnić postępowanie konkursowe.
Oceny ofert dokona specjalnie powołana w tym celu komisja. Osobą do kontaktu ze strony beneficjenta jest Pan Włodzimierz Serafin 44 723 77 02 Zapraszamy zainteresowane firmy do składania ofert na adres mailowy: biuro@wodpol.pl , pocztowy: ul. E. Orzeszkowej 35/37 97-200 Tomaszów Mazowiecki lub bezpośrednio w siedzibie firmy PTH WODPOL

Termin składania ofert do dnia 22.06.2012r.

logo pdf pobierz wersję pdf