A A A

Ogłoszenie 3 08.02.2013

loga
PTH WODPOL ul. E. Orzeszkowej35/37 97-200 Tomaszów Mazowiecki NIP 7731007339 REGON 590296851


Informujemy, że firma Wodpol znalazła się na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, działanie III.3: rozwój b+r w przedsiębiorstwach, nr konkursu RPLD.03.03.00-3/11, nr złoŜonego wniosku WND-RPLD.03.03.00-00- 015/11 dnia 30.06.2011


Tytuł projektu:
„Procesy membranowe w technologii uzdatniania wody”


Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, firma PTH WODPOL ogłasza rozpoczęcie postępowania konkursowego. Przedmiotem oferty jest zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką
Opis urządzenia:
  • zestaw komputerowy ( Procesor: Intel Core i7-3770, Zainstalowana ilość pamięci RAM: 8192 MB, Dysk twardy: 500 GB, Oprogramowanie : Nośnik z systemem MS Windows 7 Professional PL 64bit, Monitor: 22”)
  • drukarka


Oferty powinny zawierać numer, nazwę oferenta, datę, dane osoby kontaktowej, nazwę i opis oferowanego produktu wraz z parametrami technicznymi, wartość netto oraz brutto, warunki płatności, okres waŜności oferty, termin i warunki dostawy. Oferty winny być zgłoszone w formie pisemnej w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin wykonania zamówienia: 15.03.2013r

Beneficjent może zmienić warunki udzielenia zamówienia lub unieważnić postępowanie konkursowe.
Oceny ofert dokona specjalnie powołana w tym celu komisja. Osobą do kontaktu ze strony beneficjenta jest Pan Włodzimierz Serafin 44 723 77 02 Zapraszamy zainteresowane firmy do składania ofert na adres mailowy: biuro@wodpol.pl , pocztowy: ul. E. Orzeszkowej 35/37 97-200 Tomaszów Mazowiecki lub bezpośrednio w siedzibie firmy PTH WODPOL

Termin składania ofert do dnia 25.02.2013r.

logo pdf pobierz wersję pdf