A A A

Ogłoszenie 2

loga
PTH WODPOL ul. E. Orzeszkowej35/37 97-200 Tomaszów Mazowiecki NIP 7731007339 REGON 590296851


Informujemy, że firma Wodpol znalazła się na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, działanie III.3: rozwój b+r w przedsiębiorstwach, nr konkursu RPLD.03.03.00-3/11, nr złożonego wniosku WND-RPLD.03.03.00-00- 015/11 dnia 30.06.2011


Tytuł projektu:
„Procesy membranowe w technologii uzdatniania wody”


Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, firma PTH WODPOL ogłasza rozpoczęcie postępowania konkursowego. Przedmiotem oferty jest wykonanie urządzenia do badania procesów ultrafiltracji i odwróconej osmozy dla wód gruntowych.

Opis urządzenia: Zestaw urządzeń będzie przeznaczony do badania możliwości zastosowania membranowych procesów ultrafiltracji dla wykorzystywania i zagospodarowywania wód gruntowych. Badanie będzie polegało sprawdzaniu skuteczności technik uzdatniania dla różnych wód powierzchniowych Badania będą prowadzone w zakresie :
 • wód opadowych pozyskiwanych na przestrzeni roku
 • wód rzecznych i pochodzących z jezior


Podstawowe założenia:
 1. Wielostopniowe filtrowanie i uzdatnianie wody
 2. Możliwość sprawdzania uzyskiwanych wyników po poszczególnych rodzajach filtracji
 3. Filtracja mechaniczna 200 µm
 4. Filtracja na węglu aktywnym
 5. Filtracja na złożu mikroporowatym
 6. Filtracja mechaniczna dokładna 5µm
 7. Filtracja mechaniczna precyzyjna 1µm
 8. Możliwość pozyskiwania wody o różnych parametrach nadającej się do użytku w różnorodnych zastosowaniach
 9. Uzyskiwanie wody zmiękczonej
 10. Uzyskiwanie wody odsolonej


Urządzenie do badania procesów ultrafiltracji i odwróconej osmozy – opis techniczny

OPIS ZAPROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA I TECHNOLOGII - schemat instalacji oraz opis poszczególnych etapów uzdatniania w załączeniu.

Założenia
 1. woda zasilająca – wody gruntowe z możliwością zanieczyszczania lub dostarczona przez zleceniodawcę
 2. praca ciągła automatyczna, wymagająca jedynie dozoru reagentów do regeneracji
 3. wydajność systemu 2,0 m3/dobę
 4. jakość wody uzdatnionej: przewodnictwo poniżej 0,1 μS/cm, poniżej 50 mikrogramów na litr
 5. zestaw zawiera wskaźniki jakości wody, wykorzystywane do sterowania pracą zestawu, mirniki jakości wody rozumiane zgodnie z PN dostępne jako opcja


Układ technologiczny do demineralizacji:
 1. zestaw do koagulacji: zbiornik magazynujący wodę surową, pompa dozująca koagulanty oraz polielektrolit, akcelerator, zbiornik magazynujący wodę po koagulacji
 2. filtr z wkładem mechanicznym polipropylenowym 20 μm
 3. filtr żwirowy automatyczny AG-45
 4. filtr odżelaziacz IR-40FA
 5. filtr węglowy GAC/AG-45 z automatycznym płukaniem
 6. zmiękczacz dwukolumnowy do pracy ciągłej WS/D-50 z 50 litrami kationitu
 7. zestaw do nanofiltracji
 8. filtr z wkładem mechanicznym polipropylenowym 5 μm
 9. pompa dozująca antyskalant, zapobiegający wytracaniu się osadów na membranie, zwłaszcza krzemionki i siarczanów
 10. system odwróconej osmozy RO1000GPD z wskaźnikami-przepływomierzami permeatu i odrzutu, konduktometrem permeatu, z możliwością regulacji proporcji permeatu do odrzutu, z uwagi na krzemionkę, proponuję proporcję 50% : 50%
 11. zastosowanie płukania membrany permeatem przed każdym postojem, w celu wypłukania wody surowej z membran, co zmniejszy ryzyko powstawania osadów
 12. mini desorber CO2
 13. magazynowanie pemeatu - zbiornik 2 m3, zastosowanie czujników poziomu maksymalnego wyłączającego automatycznie system RO, minimalnego załączającego system RO, suchobiegu wyłączającego pompę podającą na demi
 14. pompa podająca permeat na demi z falownikiem
 15. pojedynczy demineralizator DI-9x48 z konduktometrami, z wyprowadzonymi sygnalizatorami regeneracji do pomieszczenia technika, sygnalizujące konieczność dostarczenia kwasu solnego i ługu sodowego na czas regeneracji
 16. pompa obiegowa wody demi ze zbiornika permeatu pozwalająca uzyskac przewodnictwo 0,2 μS/ cm, układ taki demineralizatora wyeliminuje konieczność płukania jonitów po przestoju
 17. magazynowanie wody demi - zbiornik 1,5m3, zastosowanie czujników poziomu maksymalnego wyłączającego pompę podającą na demi , minimalnego załączający pompę podającą na piętro pompę obiegową na dami, a następnie około 5-10 min pompę podającą permeat na demi, suchobiegu wyłączający pompę


Stanowisko wyposażone w układ pompowy, podający wodę na moduł membranowy w obudowie ze stali nierdzewnej. Zestaw opomiarowany miernikami przepływu i ciśnienia wody wejściowej, czystej i koncentratu. Zabezpieczenia przed spadkiem ciśnienia wody zasilającej. Filtracja mechaniczna wody zasilającej zabezpieczająca układ pompowy oraz membranowy przed zanieczyszczeniami z instalacji.

Układ z możliwością regulacji ciśnienia pracy w zależności od badanego procesu membranowego.
Układ z przyłączeniem do dozowania środków do płukania membran. Sterownik połączony z wyłącznikami ciśnieniowymi.
Zabezpieczenia termiczne.
Zawory regulujące stosunek wody czystej do koncentratu.
Urządzenie z miernikiem konduktywności wody przed i za membraną.
Urządzenie na ramie stalowej wraz z mechanicznym filtrem wstępnym.
Instalacja wykonana z PCV DN16
Liczba modułów membranowych : 1-5

Przy wyborze oferty firma będzie kładła główny nacisk na wydatkowanie środków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Wybór wykonawcy nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
 • 60% cena
 • 25% funkcjonalność
 • 15% serwis


Oferty powinny zawierać numer, nazwę oferenta, datę, dane osoby kontaktowej, nazwę i opis oferowanego produktu wraz z parametrami technicznymi, wartość netto oraz brutto, warunki płatności, okres ważności oferty, termin i warunki dostawy. Oferty winny być zgłoszone w formie pisemnej w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin wykonania zamówienia: 31.12.2012r

Beneficjent może zmienić warunki udzielenia zamówienia lub unieważnić postępowanie konkursowe.
Oceny ofert dokona specjalnie powołana w tym celu komisja. Osobą do kontaktu ze strony beneficjenta jest Pan Włodzimierz Serafin 44 723 77 02 Zapraszamy zainteresowane firmy do składania ofert na adres mailowy: biuro@wodpol.pl , pocztowy: ul. E. Orzeszkowej 35/37 97-200 Tomaszów Mazowiecki lub bezpośrednio w siedzibie firmy PTH WODPOL

Termin składania ofert do dnia 22.06.2012r.

logo pdf pobierz wersję pdf