A A A

Wybór oferty 1

loga
PTH WODPOL ul. E. Orzeszkowej35/37 97-200 Tomaszów Mazowiecki NIP 7731007339 REGON 590296851


Informujemy, że dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej Oferty dotyczącej zapytania którego przedmiotem oferty było wykonanie urządzenia do badania wytrzymałości mechanicznych urządzeń z dnia 08.06.2012r. dla PTH Wodpol w ramach projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na Iatá 2007-2013. oś priorytetowa III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, działanie III.3: rozwój b+r w przedsiębiorstwach, nr konkursu RPLD.03.03.00­-3/11, nr złożonego wniosku WND-RPLD.O3.03.00-00-015/11 dnia 30.06.2011

Dokonano Wyboru Oferty :

COOL SYSTEM
Przemysław Klenczon
ul. Aluzyjna 21E m307
03-149 Warszawa

Ofertę wybrano zgodnie z ogłoszeniem beneficjenta w siedzibie firmy ul. E. Orzeszkowej 35/37 97-200 Tomaszów Maz. oraz na stronie www.wodpol.pl

Oferta spełnia warunki formalne, nie podlega odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów

logo pdf pobierz wersję pdf