A A A

Wybór oferty 4

loga
PTH WODPOL ul. E. Orzeszkowej35/37 97-200 Tomaszów Mazowiecki NIP 7731007339 REGON 590296851


Informujemy, że dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej Oferty dotyczącej zapytania którego przedmiotem oferty był zakup wartości niematerialnych i prawnych - licencji na oprogramowanie do wizualizacji procesów z dnia 08.02.2013r. dla PTH Wodpol w ramach projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na Iata 2007-2013. oś priorytetowa III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, działanie III.3: rozwój b+r w przedsiębiorstwach, nr konkursu RPLD.03.03.00­-3/11, nr złożonego wniosku WND-RPLD.O3.03.00-00-015/11 dnia 30.06.2011

Dokonano Wyboru Oferty :

STEP-TECH AUTOMATYKA
ul. Szkolna 30/1
25-604 Kielce

Ofertę wybrano zgodnie z ogłoszeniem beneficjenta w siedzibie firmy ul. E. Orzeszkowej 35/37 97-200 Tomaszów Maz. oraz na stronie www.wodpol.pl

Oferta spełnia warunki formalne, nie podlega odrzuceniu.

logo pdf pobierz wersję pdf